Gmina Żórawina na wysokim miejscu w rankingu najbogatszych gmin w Polsce

blog-img-08

Gmina Żórawina otrzymała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 r. wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie subwencji były zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów oraz przedstawiają się następująco:

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w kwocie 43.515.604,33 zł (tj. 97,06% planu)

Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w kwocie 41.925.439,57 zł (tj. 94,56% planu)

W wyniku realizacji dochodów powstała nadwyżka w kwocie 1.590.164,76 zł, przy planowanej wysokości 498.450,00 zł.

W związku z powyższym Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski otrzymał absolutorium uchwałą Rady Gminy Żórawina.

Ministerstwo Finansów co roku prognozuje dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach (wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.).

W roku 2017 Gmina Żórawina zajęła 228 miejsce (wzrost o 69 pozycji w rankingu) spośród 2478 gmin uzyskując średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) w kwocie 1915,61 zł tj. powyżej średniej krajowej o 318,94 zł.

Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich 2478 gmin w kraju, tzw. wskaźnik gminny G, na rok 2017 oszacowano na kwotę 1596,67 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie średnich wskaźników dochodu na jednego mieszkańca (wskaźnik G) we wszystkich gminach w Polsce w latach 2012-2017 w porównaniu do tegoż wskaźnika w Gminie Żórawina. (tabela nr 1)

Analizując badany okres w Gminie Żórawina zauważalny jest przyrost średniego dochodu na 1 mieszkańca powyżej średniej krajowej od 2014 roku, który utrzymuje swój wzrostowy trend  przez następne lata. (Wykres nr 1,2) Świadczy to o tym, iż zamożność naszych mieszkańców wzrasta, a tym samym gmina osiąga coraz lepsze wyniki w rankingu najlepszych gmin w kraju.

Gmina Żórawina uzyskała najlepszy wynik rankingu w 2014 uzyskując miejsce 217 spośród 2479 gmin, poprawiając znacząco wynik z 2012, w którym zajmowała 642 miejsce.

Opracowała: Agnieszka Smykowska

 

Udostępnij: