Gmina Żórawina 5. w województwie i 49. w Polsce.

calculator-385506_1920_0

Gmina Żórawina znalazła się na 49 miejscu spośród  1533 klasyfikowanych gmin wiejskich za 2020 rok oraz na 5 miejscu pośród gmin wiejskich w województwie dolnośląskim i 3 miejscu w powiecie wrocławskim.  „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020” przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w ramach programu edukacyjnego pn. „Akademia Samorządowa”  Przeanalizowali oni finanse  2411 gmin, 66 miast na prawach powiatu oraz 314 powiatów biorąc pod uwagę siedem wskaźników. Pierwszy ranking kondycji finansowej samorządów przygotowano za rok 2016. W tamtym czasie Żórawina zajmowała 158 miejsce. W kolejnym rankingu – za 2018 rok pozycja była zbliżona, bo 157. Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego została zaprezentowana w następującym układzie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie.

W trakcie badania eksperci przeanalizowali finanse biorąc pod uwagę siedem wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Zważywszy na specyficzną sytuację w roku 2020, spowodowaną pandemią COVID-19, aktualny ranking uwzględnia również wyszczególnione kwoty wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych  z przeciwdziałaniem COVID-19. Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki objętej badaniem.

Idea Rankingu wyrasta z dyskusji prowadzonych od wielu lat na Europejskim Kongresie Samorządów oraz na Forum Ekonomicznym. W dniach 7-9 września 2021 r. odbyła się Jubileuszowa XXX edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu, podczas którego dyskusji poddane zostały sprawy bezpieczeństwa, perspektywy rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwań i przezwyciężaniu kryzysów. Wybitni naukowcy oraz doświadczeni praktycy władzy samorządowej przedstawiają także konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

Udostępnij: