Europejski Fudusz Społeczny dotuje szkoły w Gminie Żórawina

blog-img-08

Gmina Żórawina otrzymała pozytywną decyzję o udzieleniu dofinansowania na projekt pn: „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Żórawina” na prowadzenie zajęć dodatkowych i zakup wyposażenia, na kwotę 815 960,50 złotych. Całkowita wartość projektu to 859 419 zł. Jest to kontynuacja aktualnie prowadzonego, rozłożonego na lata 2018-2019 projektu o tytule: Dla przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”, w którym dofinansowanie wynosi ponad 1,6 mln zł. W ramach tych środków udało się już zakupić rzutniki, tablice multimedialne, tablety, drukarkę 3D, sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne do nauki chemii, biologii, fizyki, geografii, matematyki, jezyków obcych i wielu innych, w tym zajęć logopedycznych.

Oba projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie:  10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.


 

Udostępnij: