EURO2012BIZNES – Kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia w branżach zwišzanych z organizacjš i przeprowadzeniem EURO2012

blog-img-08

Zwišzek Międzygminny Œlęza-Oława i Stowarzyszenie „Euro – Concret” rozpoczyna realizację projektu, którego celem jest Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwišzań zmierzajšcych do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służšcych rozwojowi przedsiębiorczoœci i samozatrudnienia.
Projekt realizowany w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 paŸdziernika 2012 r.

Ulotka informacyjna projektu

Pełny opis projektu

Udostępnij: