ePUAP – możliwoœć składania do Urzędu wniosków elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym

blog-img-08

Z przyjemnoœciš informujemy, że na platformie ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej została założona skrzynka odbiorcza, dzięki której Urzšd może odbierać wnioski elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.


Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformš, na której za pomocš okreœlonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniajš usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególnoœci przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

ePUAP stwarza obywatelom szybszy i bardziej dogodny kontakt z urzędami. Jest pomostem do œwiata administracji, oferujšc zestaw elementarnych usług, umożliwiajšcych instytucjom publicznym tworzenie i udostępnianie usług publicznych za poœrednictwem kanałów elektronicznych. Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowišzujšcym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publicznš dla obywateli.

Platforma ePUAP i oferowany za jej poœrednictwem dostęp do usług publicznych w postaci elektronicznej, w jednym punkcie, to duża oszczędnoœć czasu oraz zwiększenie produktywnoœci, zapewnienie elastycznoœci dostępu do danej instytucji, automatyzacja usług publicznych, możliwoœć wstępnej weryfikacji błędów, dostęp do usług publicznych w Internecie w jednym miejscu.

Uruchomiona platforma będzie umożliwiała w przyszłoœci definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji publicznej, rozszerzenie zestawu usług publicznych œwiadczonych elektronicznie.

Udostępnij: