DRAMAT W ROLNICTWIE

blog-img-08

Na przełomie miesišca stycznia i lutego na terenie Polski wystšpiły silne mrozy, które trwały ok. 2 tygodni. W Żórawinie najniższš temperaturę -31 st. przy gruncie zanotowano pod koniec stycznia br. W tym okresie na terenie naszej gminy nie było pokrywy œnieżnej, co spowodowało wymarznięcie upraw ozimych głównie rzepaku, pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego.
W zwišzku z takš sytuacjš na wniosek Wójta Gminy Żórawina Wojewoda Dolnoœlšski zarzšdzeniem nr 89 z dnia 20 marca 2012 roku powołał Gminnš Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Żórawina. Komisja ta ma za zadanie ustalić poprzez lustrację wysokoœć szkód i sporzšdzić indywidualne protokoły strat dla poszkodowanych rolników. Pomoc jaka przewidziana jest dla rolników wynikajšca z pracy Komisji to uruchomienie kredytu klęskowego na odtworzenie produkcji.
Rolnicy niechętnie biorš kredyt w zwišzku z tym składane do gminy wnioski dotyczš głównie ulgi podatkowej w postaci umorzenia podatku rolnego. W zwišzku z tym Wójt Gminy Żórawina upoważnił tę komisję do sporzšdzania protokółów strat celem wykorzystania ich przy ewentualnej uldze podatkowej.

Według wstępnych szacunków na terenie Gminy Żórawina uległo wymarznięciu ok. 2500 – 3000 ha pszenicy i ok. 500 – 600 ha rzepaku. Należy zaznaczyć, że uprawy ozime, które rolnicy pozostawili również ucierpiały w dużym stopniu. Rolnicy pozostawili pola pszenicy, na których obsada roœlin żywych wynosi ok. 100 szt na m2 (normalna obsada wynosi 400-600 szt/m2), podobnie przy rzepaku 8-10 szt/m2 (normalna obsada wynosi 40 szt/m2). W zwišzku z tym należy się liczyć z istotnym obniżeniem plonu pozostawionej plantacji ozimej.
Sytuację pogarsza fakt, że brak jest materiału siewnego do przesiewania plantacji, co zmusza rolników do pozostawienia plantacji mimo jej złego stanu.

Dramatu powyższego dopełnia fakt nieciekawego przebiegu pogody w miesišcach wiosennych, gdyż już w miesišcu marcu br. widoczne sš na polach skutki suszy. Osłabione roœliny z uszkodzonymi korzeniami nie sš w stanie pobrać pokarmu i dalej obserwuje się zamieranie roœlin, które jeszcze 2 – 3 tygodnie temu były zielone.

W całej tej tragedii jest jedna pozytywna strona. Rada Gminy Żórawina przewidujšc takš sytuację w rolnictwie podjęła uchwałę o obniżeniu podatku rolnego na 2012 rok. Uchwalona stawka jest jednš z najniższych na terenie Województwa Dolnoœlšskiego.

Na szczęœcie takie sytuacje zdarzajš się doœć rzadko bo co ok. 20 lat. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce zimš 1996/1997.

Zaistniałš sytuację obrazujš następujšce zdjęcia:

Udostępnij: