DOTYCZY OBOWIĽZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI

blog-img-08

Informujemy, że dnia 15 maja 2013 r. upłynšł termin złożenia deklaracji o wysokoœci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po tym terminie deklaracje należy składać osobiœcie w Biurze Zwišzku Międzygminnego Œlęza-Oława lub przesłać listownie – Biuro Zwišzku Międzygminnego Œlęza-Oława, ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice.

Formularze deklaracji o wysokoœci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z instrukcjš wypełnienia oraz plakatami informacyjnymi sš opublikowane na stronie internetowej Zwišzku Międzygminnego Slęza-Oława.

Strona internetowa Zwišzku Międzygminnego Slęza-Oława

Udostępnij: