Dotacja unijna na modernizację stawów w Gminie Żórawina

blog-img-08

Gmina Żórawina otrzymała pozytywną decyzję o udzieleniu dofinansowania na projekt pn: „Przebudowa zbiorników małej retencji w Gminie Żórawina”. Projekt przewiduje modernizację zbiorników wodnych w Bratowicach, Galowicach, Polakowicach  i Wilczkowie. W ramach inwestycji planuje się modernizację zbiornikow wodnych (odmulenie stawów, umocnienie dna i skarp, zagospodarowanie terenów wokół stawów). Ponadto przewidzane jest wykonanie ścieżek spacerowych oraz małej architektury. 
Całkowita wartość projektu to 2,1 mln złotych, w tym 1,5 mln złotych stanowić będzie dofinanoswanie ze środków unijnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby

Działanie: 4.5 Bezpieczeństwo

Poddziałanie:4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.

Udostępnij: