Aktualizacja – Uzupełnienie dokumentacji „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

logotyp_granty_ppgr

Uzupełnienie dokumentów.

Dotyczy osób, które złożyły oświadczenia do Urzędu Gminy Żórawiny w ramach programu „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na wnioskodawców obowiązek weryfikacyjny dokumentacji Konkursu Grantowego. W związku z powyższym osoby, które złożyły oświadczenia do Gminy Żórawina proszone są, w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 r. o dostarczenie

  1. zgody na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu (załącznik 1.)
  1. dokumentów potwierdzających, że:

2a) POTWIERDZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA – Dzieci zameldowane na terenie naszej gminy zostaną potwierdzone zbiorczo w USC. Rodziców dzieci, które zamieszkują, ale nie są zameldowane proszę o dostarczenie skanu dokumentu potwierdzającego ten fakt.

2b) POTWIERDZENIE POKREWIEŃSTWA – członek rodziny wskazany w punkcie 2b „Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy” to jest rodzic, dziadek, pradziadek, opiekun prawny jest krewnym w linii prostej ucznia (uczennicy) wskazanego w punkcie 1a powyższego oświadczenia.

(np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu, akt małżeństwa, kopie dowodów osobistych);

POTWIERDZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA KREWNEGO ORAZ ZATRUDNIENIA W BYŁYM PPGR – członek rodziny to jest rodzic, dziadek, pradziadek, opiekun prawny zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR wskazanej w punkcie 2b oświadczenia (warunek konieczny),

członek rodziny to jest rodzic, dziadek, pradziadek, opiekun prawny pracował w PPGR wskazanym w punkcie 2b oświadczenia, (honorowane są następujące kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem np. świadectwo pracy, umowa o pracę, legitymacje ubezpieczeniowe z adnotacją o zatrudnieniu oraz zaświadczenia wydane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenia wydane przez ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych lub też inne dokumenty wydane przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PPGR).

Dotyczy osób, które nie uzupełniły dokumentacji wcześniej. Gmina zgłosiła się do KOWR o zweryfikowanie osób podanych w punkcie 2b oświadczeń, złożonych przez osoby, które nie miały możliwości przedłożenia dokumentów osobiście. W przypadku nieotrzymania z KOWR odpowiedzi do czasu wyznaczonego przez organizatora konkursu na uzupełnienie wniosku OŚWIADCZENIA te zostaną odrzucone. Dlatego zachęcamy do uzupełnienia dokumentacji osobiście do 13.12.2021 r. w Urzędzie Gminy.

Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Załączone dokumenty należy złożyć do Urzędu Gminy Żórawina ul. Kolejowa 6, w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021r. do godz. 15:00.

UWAGA! Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

W przypadku pytań należy kontaktować się telefonicznie pod nr 71 381-41-39 lub mailowo na adres: fz@zorawina.pl

 

Udostępnij: