Budowa kanalizacji w Żórawinie – podpisano umowę

aaFE_PR-DS-UE_EFFR-pion2-PL-kolor

26.03.2021 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina ( ul. Truskawkowa, Śliwkowa, Malinowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Borówkowa) – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie założeń i rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę.

Etap II – Wykonanie (po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) wszystkich robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno ściekowa”, Poddziałania nr 4.2.2 „Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT WrOF”.

Koszt całkowity zadania 2 639 580,00 zł.

Dotacja: do 85% kosztów kwalifikowalnych

Termin zakończenia inwestycji 30.08.2022 r.

Prace będzie prowadzić firma: KARAŚ Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod. – Kan. i Gaz., Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś, Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65.

 

Udostępnij: