Bezpłatne szkolenia – „Wrocławskie Centrum Kompetencji Kluczowych”

blog-img-08

W ramach projektu „Wrocławskie Centrum Kompetencji Kluczowych”, realizowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych. Kursy kończš się certyfikatem TELC lub ECDL.
Do udziału w projekcie mogš przystšpić osoby w wieku 18-64 lat zamieszkałe na terenie miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego (meldunek nie jest wymagany), które spełniajš 1 z poniższych warunków:
• ukończyły 50 rok życia,
• majš max wykształcenie œrednie,
• sš długotrwale bezrobotni, z wykształceniem wyższym, do 30 roku życia,

Rekrutujemy osoby z obszarów miejskich i wiejskich (szkolenia prowadzone będš na obszarach zamieszkania osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach), które chcš bezpłatnie podnieœć swoje kwalifikacje i umiejętnoœci poprzez doskonalenie znajomoœci lub poznanie od podstaw obsługi komputera i/lub najbardziej pożšdanych na rynku pracy języków obcych.

Rekrutacja: 77 333 11 60, projekt@wibe.wroc.pl, www.wibe.wroc.pl

Udostępnij: