Baza osób wskazanych przez ngo do prac w komisjach konkursowych

blog-img-08

Zapraszamy organizacje pozarzšdowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie osób, które mogłyby je reprezentować w składach komisji konkursowych powoływanych przez Zarzšd Województwa. W skład konkretnej komisji konkursowej nie będš mogli wchodzić reprezentanci podmiotów, które będš ubiegać się w danym postępowaniu konkursowym o œrodki z budżetu Województwa Dolnoœlšskiego i PFRON lub pozostajšce z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczoœć lub interesownoœć.
Szczegółowe informacje dostępne sš na stronie internetowej UMWD.

Udostępnij: