ARiMR Nabór wniosków o pomoc dla rodzin z gospodarstw dotkniętych zjawiskami atmosferycznymi

arimr-logo-00e


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że trwa nabór wniosków na wsparcie finansowe dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

Pomoc przysługuje rodzinie:

1. w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

2. w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

3. w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc przyznawana jest jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na jego wniosek, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Budżet programu wynosi 450 mln. zł

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek członka rodziny, który złożył wniosek, wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Lista uwzględnianych zjawisk atmosferycznych

Zjawiska, za ujemne skutki których przysługuje rodzinom wsparcie finansowe, to:

 • grad;
 • deszcz nawalny;
 • przezimowanie;
 • przymrozki wiosenne;
 • powódź;
 • huragan;
 • piorun;
 • obsunięcie się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję;
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:
1. 10 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym

powstały szkody:

a) spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków
wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej
rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich
lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym
rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,

lub

b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie
rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok,
w którym wystąpiły szkody,

albo

2) 5 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym

powstały szkody:

a) spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków
wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30%
i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie
pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej
wielkości produkcji,

lub

b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji
rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat
poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie
rolnym:

1) wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej
rocznej produkcji rolnej albo

2) wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą,
a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30%
średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Jak wnioskować o pomoc?

O pomoc można ubiegać się, składając wniosek we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu
udostępnionym na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in.:

 • kopię protokołu oszacowania szkód lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu
  oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód;
 • zgodę współwłaścicieli – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.).

Udostępnij: