Apel do obywateli, którzy zamieszkują na terenie Gminy Żórawina, a nie zgłosili w Urzędzie Skarbowym faktu zamieszkiwania na terenie naszej Gminy!!!

blog-img-08

Zwracam się do Państwa z gorącą proœśbą o zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w Gminie Żórawina. Zgłoszenie to nie wiaże się z żadnymi niedogodnoœciami. Zmiany tej dokonujš Państwo bezpłatnie bez koniecznoœci wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania czy załatwienia innych spraw urzędowych.

Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w 2012 roku wielkośœć udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 37,26%. Ten procent podatku, który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego, wraca następnie do kasy gminy według miejsca zamieszkania. Obecnie w naszej Gminie zameldowanych jest ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jednak według naszych szacunków liczba osób mieszkających bez zameldowania na terenie gminy Żórawina to kolejne 1,5 tys. W roku 2010 dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły około 4,4 miliona złotych.

Gdyby dodatkowe pieniądze (około 1 mln zł), pochodzące od osób obecnie niezameldowanych, a zamieszkujących gminę Żórawina wpłynęły do budżetu naszej gminy, można by wykonać, np:
– 2,5 km chodnika,
– nowa nakładkę asfaltową na długoœci 3 km,
– montaż 250 szt. lamp ulicznych,
– budowę 1,3 km kanalizacji sanitarnej,
– place zabaw.

Dlatego, też każda złotówka przekazywana do budżetu gminy jest bardzo ważna dla mieszkańców naszej małej ojczyzny, Gminy Żórawina.
Żeby Państwa podatki trafiły do budżetu Gminy Żórawina wystarczy wypełnić jeden z odpowiednich druków:
– ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będšcej podatnikiem – objętej rejestrem PESEL, nie prowadzšcej działalnoœci gospodarczej,
– NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej będšcej podatnikiem lub płatnikiem (np. osoby prowadzšce działalnośœć w formie spółek osobowych rejestrowanych w KRS, osób podlegających zarejestrowaniu jako podatnik podatku od towarów i usług),
– CEIDG Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej
i zaznaczyć w nim gminę Żórawina jako miejsce zamieszkania.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby I Urzędu Skarbowego we Wrocławiu lub Urzędu Gminy Żórawina. Następnie przy corocznym składaniu PIT-ów należy wpisywać, jako miejsce zamieszkania gminę Żórawina.

Urząd Skarbowy właœciwy dla Gminy Żórawina:
I Urząd Skarbowy we Wrocławiu, ul. Ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław.
Więcej informacji w sprawach podatkowych, formularze oraz pomoc w ich wypełnieniu można uzyskać pod numerem telefonu 071 3814114, e-mailem: sekretarz@zorawina.pl , podatki@zorawina.pl lub w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6.

Gorącą prośœbą zachęcam Państwa do rozliczenia swoich dochodów według miejsca zamieszkania.

Z wyrazami szacunku
Jan Żukowski
Wójt Gminy Żórawina

Udostępnij: