10 milionów na kanalizację „aglomeracji Żórawiny”

blog-img-08

Gmina Żórawina przygotowuje się do naboru, który będzie ogłoszony w II połowie 2016 roku w konkursie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach RPO WD 2014-2020. Pula środków na ZIT WrOF to 50 mln zł, a spośród 15 gmin wchodzących w skład ZIT WrOF kryteria spełnia 5, w tym nasza jednostka samorządowa. Gotowa jest dokumentacja techniczno budowlana, niezbędne jest przygotowanie takich dokumentów, jak np studium wykonalności, analizy. W naborze mogą brać udział gminy o liczbie mieszkańców w aglomeracji poniżej 10 000 (w skrócie: RLM).

Czym jest „aglomeracja”? Jest to obszar określony zgodnie z przepisami unijnymi (dyrektywa 91/271/EWG oraz uporządkowana Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE) o określonej koncentracji ludności, czyli stosunku przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną liczby mieszkańców aglomeracji do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, który nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Wskaźnik ten odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci oraz mieszkańców i liczby osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (obliczanej na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni. Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną otrzyma dofinansowanie w wysokości ok 6 mln złotych do wydatkowania w 2017 roku. W ramach tego etapu skanalizowane będą Mędłów i Rzeplin. W kolejnym naborze, organizowanym w 2017 roku Gmina będzie chciała pozyskać kolejne 4 mln złotych na pozostałe obszary wchodzące w skład aglomeracji kanalizacyjnej. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych kwoty powinny się zmienić, przez co, z uzyskanych oszczędności będzie można finansować dalsze odcinki sieci kanalizacyjnej. 

Udostępnij: