Jesteś tutaj

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców przy wysyłaniu deklaracji przez Internet (VAT i PCC-3)

Od 1 paŸdziernika 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło możliwoœć
składania deklaracji przez Internet bez koniecznoœci posiadania tzw.
kwalifikowanego podpisu elektronicznego o kolejne cztery formularze
z zakresu podatku VAT i od czynnoœci cywilnoprawnych.

Dzięki zmianie osoby fizyczne mogš składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocš ważnego kwalifikowanego certyfikatu następujšce deklaracje:

- VAT-7, VAT-7K, VAT-7D – za okresy rozliczeniowe rozpoczynajšce się po dniu
31 grudnia 2010 r. – w przypadku osób fizycznych będšcych podatnikami
podatku VAT,

- PCC-3 (bez załšcznika 3a) – dotyczšce czynnoœci cywilnoprawnych dokonywanych po dniu 31 grudnia 2011 r.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy posiadać dostęp
do Internetu oraz przygotować dane, które zabezpieczajš autentycznoœć składanej deklaracji, takie jak:

• PESEL,

• NIP (jeżeli prowadzisz działalnoœć gospodarczš albo jesteœ zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

• imię i nazwisko,

• datę urodzenia,

• kwotę przychodu wykazanš w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok
podatkowy o dwa lata wczeœniejszym niż rok, w którym składane sš deklaracje.

Więcej informacji na stronie: Ministerstwa Finansów oraz href="http://www.pus.wroclaw.pl">Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu .