Jesteś tutaj

Aktualności

Zarządzeniem Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Żórawina z dnia 15.02.2019 r. zostały ogłoszone konkursy na dyrektorów następujących szkół:

  1. Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie
  2. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rzeplinie
  3. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowie
15.02.2019 13:03czytaj więcej

Informacja z dnia 12 lutego 2019 r. o wynikach naboru na stanowsko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Żórawinie.

 

 

 

 

 

 

15.02.2019 11:45czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że z dniem 18.02.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w ul. Małowiejskiej w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w ul. Małowiejskiej – 04.05.2019r. Prosimy o nie parkowanie pojazdów w ul. Małowiejskiej na czas trwania robót.  

Wojciech Thiel - Kierownik budowy

12.02.2019 12:54czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina z dnia 11.02.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Karwiany-Komorowice na temat podziału sołectwa na dwa odrębne: sołectwo Karwiany i sołectwo Komorowice od dnia 1 maja 2019 roku.

12.02.2019 09:43czytaj więcej

Zarządzenie Nr 0050/15/2019 Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żórawina w 2019 roku.

12.02.2019 09:39czytaj więcej

Kiedy zaczynasz dostawać pierwsze pieniądze, czy to od rodziców w ramach kieszonkowego, czy to od dziadków na urodziny i święta, czy to z pierwszej dorywczej pracy, powstaje pytanie, co z nimi robić. Niezależnie od tego, czy wydajesz je na bieżąco, czy odkładasz na przyszłość, nie warto trzymać ich w skarbonce, ale lepiej pomyśleć o ulokowaniu ich w banku, czyli założeniu pierwszego konta albo lokaty.

12.02.2019 09:34czytaj więcej

Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 11 lutego b.r. do 11 marca b.r.
Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2019/2020).

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria rekrutacji

07.02.2019 14:01czytaj więcej

Podpisano umowę na zadanie pod nazwą  „Utworzenie miejsca kultury w Wojkowicach” realizowanego w ramach (EFRROW) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach środków Stowarzyszenia LGD „Lider A4”.

Kwota dotacji: 82 464 zł w ramach wydatków kwalifikowalnych.


 

07.02.2019 09:43czytaj więcej

.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich z powodu śmierci wieloletniego Sołtysa miejscowosci Nowojowice - Zygmunta Bagińskiego, składają Wójt, pracownicy Urzędu Gminy oraz Rada Gminy Żórawina.


 

06.02.2019 15:42czytaj więcej

Gmina Żórawina otrzymała pozytywną decyzję o udzieleniu dofinansowania na projekt pn: „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Żórawina” na prowadzenie zajęć dodatkowych i zakup wyposażenia, na kwotę 815 960,50 złotych. Całkowita wartość projektu to 859 419 zł.

06.02.2019 13:43czytaj więcej

Strony