Jesteś tutaj

Aktualności

Rozpoczęły się prace polegające na budowie chodnika przy alei Niepodległośœci w Żórawinie. W ramach tej inwestycji powstanie około 300 metrów chodnika po obu stronach drogi. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wykonane zostanie również przejœcie dla pieszych. Chodnik prowadzony jest od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Truskawkową. Jest to bardzo ważna inwestycja ponieważ poprawi bezpieczeństwo pieszych zamieszkujących zachodnią częśœć Żórawiny, którzy korzystali do tej pory z pobocza drogi powiatowej.

11.08.2014 00:00czytaj więcej

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 2014-2020

We wtorek 5 sierpnia 2014 roku w Muzeum Powozów w Galowicach odbyło się robocze spotkanie sygnatariuszy porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia oraz 14 gmin sąsiadujących: Gmina Siechnice, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Katy Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleœnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Oleœnica, Gmina Oborniki ŒŚląskie oraz gospodarz – Gmina Żórawina. Celem było wypracowanie optymalnych rozwiązań podziału śœrodków unijnych na inwestycje zintegrowane, omówienie budżetu. Uzgodniono, że podział funduszy dokonywany będzie zgodnie z liczbą mieszkańców, przy założeniu, że Wrocławiowi przypadnie 65%, natomiast gminom 35% z całkowitej puli 308,8 mln euro.

11.08.2014 00:00czytaj więcej

Od czerwca br. trwa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchym Dworze. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kobierzyckiej.
W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy oraz przygotowaniem nawierzchni do układania masy bitumicznej.

31.07.2014 00:00czytaj więcej

W lipcu bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe budynku śœwietlicy wiejskiej w Wilczkowie. Wykonawca prac jest Spółdzielnia Rzemieœlnicza z Ząbkowic ŒŚląkich.
Zadanie realizowane jest przy 50% wsparciu finansowym ze śœrodków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oœ 3 „Odnowa i rozwój wsi”.
Wnioskodawcą realizacji tej inwestycji są Rada Sołecka oraz mieszkańcy Wilczkowa.

W ramach remontu zostaną przeprowadzone następujące prace: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont zaplecza sanitarnego, odnowienie elewacji.

31.07.2014 00:00czytaj więcej

W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać przeterminowane i zbędne leki.

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwoœci bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

24.06.2014 00:00czytaj więcej

W dniu 07 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 na stadionie MOSiR-u w Sobótce odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wrocławskiego. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane są co dwa lata i udział w nich biorą najlepsze drużyny z poszczególnych gmin, wyłonione w drodze wczeœniejszych eliminacji. Zwycięska drużyna będzie reprezentować Powiat Wrocławski w eliminacjach wojewódzkich. Ponadto zawody strażackie są jedną z form doskonalenia zawodowego strażaków ochotników, którzy dają z siebie wszystko by wieœć prym w swoim regionie. Jest to także wspaniała okazja do ćwiczeń, które rozpoczynają się już kilka tygodni wcześœniej.

11.06.2014 00:00czytaj więcej

W maju rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jaksonów-Szczepankowice. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia tłuczniowa na odcinku 770 m.
Prace prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z Żórawiny.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze śœrodków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Prace zakończą się w czerwcu bieżącego roku.
W przyszłym roku planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej.
Tomasz Gracz

26.05.2014 00:00czytaj więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w zakresie linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na œśrodowisko.

Szczegółowe informacje

26.05.2014 00:00czytaj więcej

W pištek 16 maja 2014 r. we wrocławskiej Hali Stulecia odbyło się uroczyste podsumowanie akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, podczas której szczególne podziękowania za wsparcie skierowano do Jana Żukowskiego – Wójta Gminy Żórawina, który z ršk Marszałka Województwa Dolnoœlšskiego Cezarego Przybylskiego oraz redaktor TVP Wrocław Grażyny Orłowskiej-Sondej otrzymał symboliczny dyplom.

21.05.2014 00:00czytaj więcej

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Zastępca Wójta Gminy Żórawina Pan Tomasz Gracz wraz ze Skarbnikiem Panem Krzysztofem Bagińskim, reprezentując gminę Żórawina podpisali umowę z wykonawcą na budowę hali sportowej w Żórawinie. W imieniu wykonawcy Firmy MIRS sp. z o.o. ze Spalic umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Swornowski. Koszt budowy obiektu to blisko 4,1 mln zł.

20.05.2014 00:00czytaj więcej

Strony