Jesteś tutaj

Wójt Gminy Żórawina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji

            

Urzęd Gminy Żórawina

55-020 Żórawina, ul. Kolejowa 6

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo lub inżynieria środowiska;
 • biegła obsługa komputera;
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz prawa w zakresie inwestycji i remontów, z uwzględnieniem specyfiki samorządu terytorialnego;
 • znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • uprawnienia projektowe lub wykonawcze w zakresie odpowiadającym stanowisku
 • doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania realizacji inwestycji;
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w oprogramowaniu "NORMA"
 • znajomość procedur udzielania zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzenia i rozliczania inwestycji finansowanych ze środków unijnych;
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji;
 • prawo jazdy;
 • dyspozycyjność;
 • samochód

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • nadzorowanie procesów projektowania i procesu inwestycyjnego;
 • udział w przygotowywaniu propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych gminy;
 • prowadzenie prac przygotowawczych procesów inwestycyjnych i remontów mienia komunalnego;
 • udział w prowadzeniu zadań inwestycyjnych lub remontowych w zakresie przygotowania do realizacji;
 • przygotowywanie projektów umów i zleceń na wykonywanie prac projektowych, inwestycyjnych, robót i usług;
 • kontrola przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie umownych terminów realizacji;
 • udział w przygotowywaniu specyfikacji technicznych do przetargów dla zamówień publicznych dotyczących inwestycji,
 • udział w komisjach przetargowych, przeglądach budynków itp.;
 • sporządzanie dokumentów OT dla zakończonych zadań przy współpracy z pracownikami wydziału oraz dopełnienia formalności rozliczenia zadania zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji,
 • sporządzanie informacji z realizacji inwestycji, analiz i opinii, wydawanie uzgodnień,
 • przygotowywanie projektów decyzji  i innych aktów prawnych w zakresie kompetencji Wydziału.

           WARUNKI PRACY:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Żórawina, ul. Kolejowa 6, II piętro,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, w terenie - wizje lokalne, wymagająca konsultacji telefonicznych oraz bezpośredniego kontaktu z klientem.

           WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA:

            W czerwcu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Żórawina, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

            WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • dokumenty poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy)
 • dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych.
 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 29 LIPCA 2016 r. pod adresem:

Urząd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji"

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www. zorawina.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żórawina.