Jesteś tutaj

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 11 lutego b.r. do 11 marca b.r.
Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2019/2020).

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zmianami):

1.     wielodzietność rodziny kandydata;

2.     niepełnosprawność kandydata;

3.     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde kryterium posiada jednakową wartość 100 pkt.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511z późn. zm.).

3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.). Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.
W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Żórawina korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz. U. 2018, poz. 220 ze zm.)

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, iż „zamieszkanie” oznacza:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI /179/17 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina.

Kryteria samorządowe:
 

1. Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie je wychowujący: -pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy,
-prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
-prowadzą gospodarstwo rolne lub
-studiują w systemie dziennym. -   pkt 30

2. Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic (prawny opiekun) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia
działalności gospodarczej do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Żórawina. - pkt 40

3. Dzieci, których rodzeństwo, w kolejnym roku szkolnym, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w tej samej placówce (w przypadku przyjęcia
do przedszkola) - pkt 20

4. Dzieci, których rodzeństwo, w kolejnym roku szkolnym, będzie rozpoczynało edukację wczesnoszkolną lub kontynuowało edukację szkolną w tej samej placówce (w przypadku przyjęcia do klasy I w szkołach).
Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja - pkt 20

5. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - pkt 50

 

Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dostępne są w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
    oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020
                  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

                                                        Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w kolejnym roku szkolnym

do 22.02.2019 r.

 

Rekrutacja 2019/2020

 
Lp.

 
Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

 11.02.2019 r.
-
11.03.2019 r.

  30.04.2019 r.
-
08.05.2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków.

12.03.2019 r.
-
19.03.2019 r.

09.05.2019 r.
-
15.05.2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

21.03.2019 r.

do godz. 15.00

17.05.2019 r.

do godz. 15.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

22.03.2019 r.
-
29.03.2019 r.

 do 23.05.2019 r.

 

   5

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02.04.2019 r.

27.05.2019 r.

 

6

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

7

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 8

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 10

 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 29.04. 2019 r.

 27.06.2019 r.

 11

 Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w podziale na grupy.

 30.08.2019 r.

 30.08.2019 r.

 

Nabór do klasy I szkoły podstawowej
  na rok szkolny 2019/2020

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Harmonogram rekrutacji do klasy I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności

 

data

od

do

Dokonywanie zgłoszeń kontynuacji edukacji w klasie I dzieci, które realizowały wychowanie przedszkolne w tej szkole. 

 

Składanie  wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków.

 

 

do

 

22.03.2019 r

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

25.03.2019 r

28.03.2019 r.

Opublikowanie w szkołach podstawowych  list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 

01.04.2019 r.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

01.04.2019 r.

05.04.2019 r.

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych miejscach

08.04.2019 r.

 

Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Złożenie w szkole  podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

(jeśli nie został złożony  w I etapie).

UWAGA

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji

09.04.2019 r.

12.04.2019 r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 

15.04.2019 r.

23.04.2019 r.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24.04.2019 r.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

25.04.2019 r.

30.04.2019 r.

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

06.05.2019 r.

Procedura odwoławcza.

 

Od 07.05.2019 r.

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.06.2019 r.