Jesteś tutaj

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY ŻÓRAWINA

W dniu 4.04.2017 roku portal zorawina.info opublikował artykuł pt. „SPÓR O BUDŻET GMINY ŻÓRAWINA” . Pojawiają się tam informacje,  że w styczniu 2017 roku Rada Gminy uchwaliła budżet wbrew stanowisku Wójta. Pragnę oświadczyć, że przygotowanie budżetu Gminy na rok 2017 oparte było o wpływające wnioski Radnych, Sołtysów, Mieszkańców, zebrania sołeckie. Opracowany projekt, którego pierwsza wersja została udostępniona do zapoznania się 16 listopada 2016 roku, podlegał konsultacjom, każdy, w tym i radni, mógł zgłaszać uwagi, wnioski, propozycje, które konsultowano na wielu posiedzeniach Komisji Rady Gminy ds. Budżetu. Prace nad dokumentem były otwarte i transparentne, wszystkie zgłaszane propozycje i uwagi były przez Komisję analizowane i uwzględniane.

Przedmiotowy projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 12 grudnia 2016 roku (uchwała nr V/243/2016 ws budżetu oraz V/244/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej). Po przeprowadzeniu opisanej procedury konstruowania i opiniowania budżetu, został on przedłożony w formie projektu uchwały na posiedzenie sesji 30 grudnia 2016 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, podczas której Szanowna Rada obradowała nad dokumentem. Na przedmiotowej sesji, całkowicie odsunięto przygotowany i uzgodniony projekt, przedkładając całkowicie inną wersję dokumentu. Należy wskazać, że poprawki i zmiany, nie były zasygnalizowane wcześniej, w ramach konsultacji projektu. Zmiany te, które według mnie budzą wiele zastrzeżeń, przyjęto przez głosowanie na posiedzeniu sesji 12.01.2017 roku, z pominięciem procedury tworzenia budżetu. Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 8 maca 2017 roku w zakresie przyjętego przez większą część Rady Gminy Budżetu wskazała liczne błędy oraz naruszenia prawa, mianowicie:

  • Brak zabezpieczenia odpowiedniej kwoty wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zaplecza sportowo-szatniowego w Żórawinie”,
  • Nieuwzględnienie zobowiązań zaciągniętych w zakresie realizowanych przedsięwzięć,
  • Nieprawidłowe określenie w § 2 kwoty wydatków bieżących i majątkowych,
  • Brak określenia limitu zaciąganych zobowiązań na finansowanie spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000 zł,
  • Brak spójności pomiędzy tabelami nr 2 (wydatki) i nr 3 (zadania inwestycyjne),
  • Brak spójności pomiędzy tabelami nr 2 (wydatki) i nr 8 (dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień),
  • Błędnym ujęciu w tabeli nr 3 zadań remontowych.

Powyższe kwestie były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowej 27.03.2017 r. przed kolejną sesją Rady Gminy, przewidzianą na 30.03.2017 roku. Na tą komisję mieli prawo przyjść wszyscy Radni, jednak w większości nie zjawili się na niej. Na przerwanej sesji 30.03.2017 r. zostały złożone 34 pisemne wnioski przez Radnego Waldemara Ścigajło, w imieniu wszystkich Sołtysów i Radnych. Wnioski nie zostały podpisane, brak w nich uzasadnień opisywanych zadań. Znaczna ich część nie została oparta o kosztorysy (np. zaproponowane „ułożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Przecławice na drodze wiodącej w kierunku miejscowości Tyniec nad Ślęzą ul. Tyniecka”  – w kwocie 80 000 zł nie przewiduje wykonania prac ziemnych, podbudowy, infrastruktury towarzyszącej; czy też „budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Turów ulice Osiedlowa i Chabrowa”  w kwocie 60 000 zł nie uwzględnia niezbędnych prac melioracyjnych, odprowadzenia wody deszczowej poza wskazane ulice). To sprawia, że inwestycje nie mają sensu w zaproponowanym kształcie, nierealny jest prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego i późniejsze bezproblemowe wykorzystywanie infrastruktury.  

 

Jeżeli chodzi o artykuł na stronie zorawina.info (prowadzonej głównie przez 2 Radnych, będącymi stroną konfliktu), zgadzam się z jednym zdaniem, mianowicie, że Rada Gminy jest organem uchwałodawczym a Wójt organem wykonawczym.

W przypadku budżetu – to Rada uchwaliła wadliwy akt prawa lokalnego, który nie jest realny do wykonania, krzywdząc przy tym wielu mieszkańców Gminy Żórawina. Przykrym jest, jeżeli autor na stronie internetowej, dostępnej publicznie pisze nieprawdę, cytuję:

Niestety jest to kolejne działanie Wójta Gminy Żórawina wbrew Radzie Gminy. W poprzednim roku Urząd Gminy wykonał bez wiedzy Rady Gminy projekt chodnika w miejscowości Galowice, a obecnie wykonywane jest dokumentacja na chodnik w miejscowości Bogunów. Wójt złożył wniosek do Powiatu Wrocławskiego bez wiedzy radnych gminy. Aby wykonać obydwa chodniki w Galowicach i Bogunowie potrzeba ponad 2 000 000 zł. Takich środków w budżecie gminy nie ma chyba, że się nie wykona innych inwestycji. Takie działania Wójta Gminy Żórawina prowadzą tylko do pogłębiania konfliktu z Radą Gminy”.

Otóż nie jest prawdą, że w powyższym zakresie Wójt działa bez wiedzy Radnych, ponieważ dokumentacja na budowę chodnika w Bogunowie rozpoczęła się na wniosek Wójta, skierowanego do Starosty Powiatu Wrocławskiego po zawnioskowaniu o to przez Radnych z Bogunowa i Węgier.         W dniu 30.06.2016 roku odbyła się wizja w terenie z udziałem Starosty, Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, Sołtysów, Mieszkańców oraz Radnych, po której podjęto decyzję, że zostanie zlecone opracowanie projektu a następnie podjęte działania w zakresie budowy chodnika. Jeżeli chodzi o Galowice, to działania oparte są o wniosek Mieszkańców i Sołectwa z 2007 roku. Od tego czasu potrzeba budowy chodnika znacząco wzrosła, między innymi ze względu na wzrost liczby odwiedzin w Muzeum Powozów (w 2016 r. 4000 turystów, w tym szkolne wycieczki, grupy zorganizowane i osoby prywatne), nadmienię, że w 2011 roku Muzeum odwiedzone było przez 27 ministrów rolnictwa z krajów Unii Europejskiej, a w 2014 przez audytorów Komisji Europejskiej, dokonujących kontroli projektów Gminy Żórawina.  

Rada Gminy, w budżecie  zagwarantowała środki na Bogunów, natomiast z inicjatywy części z nich nie zapewniła finansowania budowy chodnika w Galowicach. Powracając do powyższego cytatu, w którym zarzuca się, że Wójt działa wbrew Radzie Gminy, informuję, że na stronie Urzędu Gminy opublikowano uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego z 28 marca 2017 roku „w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Żórawina zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 1954D i 1957D w m. Bogunów oraz nr 1956D w m. Galowice, (…) w zakresie pełnienia funkcji inwestora”.

Na zorawina.info pada pytanie „Czy takie działania Wójta pogłębia konflikt? Uważam, że działanie na rzecz przejęcia dysponowania odcinkami pasów dróg powiatowych na rzecz podjęcia działań inwestycyjnych jest działaniem prawidłowym, bo żeby wykonać jakąś inwestycję, przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać wielu procedur, z których projekt jest jednym z najważniejszych, jest to działanie często czasochłonne. Poważne zadania inwestycyjne nie dzieją się z miesiąca na miesiąc, poprzedza je szereg niezbędnych działań, aby zaistniał efekt. Dla przykładu, aby uzyskać dofinansowanie i rozpocząć budowę hali sportowej w Żórawinie, kroki niezbędne do przeprowadzenia działań musiały zostać podjęte z kilkuletnim wyprzedzeniem. Dotyczy to wielu innych inwestycji.

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zwrócił się dwukrotnie z zaproszeniem na spotkanie, którego celem miało być rozwiązanie konfliktu. Potwierdzam to, Wójt był zaproszony 8.02.2017 roku, jednakże zaproszenia odbyły się bez wcześniejszej konsultacji i potwierdzenia terminu. W przywołanym dniu uczestniczyłem w uroczystości jubileuszu X rocznicy powstania Rodziny Szkół im. Armii Krajowej w Oleśnicy (w załączeniu przekazuję zaproszenie). Udziału w uroczystościach nie mogłem odmówić.

Pragnę poinformować, że tak trudnej współpracy z częścią Rady nie było jeszcze nigdy. Ubolewam, że w obecnej kadencji brak jest współpracy niektórych Radnych z Sołtysami, Radami Sołeckimi i Mieszkańcami. W szczególności nie uwzględnia się postulatów i uwag Sołtysów, którzy ciężko pracują na rzecz swoich sołectw. Przykładem niechęci do współpracy z sołectwem jest brak spotkania Pana Radnego Piotra Żelazo z Panią Sołtys największej miejscowości – Żórawiny w okresie ostatnich 2 lat, w celu bezpośredniego omówienia problemów i spraw. Sołtysi są wybierani w wyborach bezpośrednich i powszechnych, dlatego wnioski składane przez Sołtysów powinny być uwzględniane i wspierane przez Radnych, a nie jak to miało miejsce na ostatniej sesji RG, Pan Radny Waldemar Ścigajło, bez konsultacji z sołtysami przedstawił niepodpisane wnioski, co zostało opisane powyżej. Powinna istnieć permanentna współpraca Radnych i Sołtysów. Tak często nie jest.

Gmina składa wnioski, zabiega o realizację zadań inwestycyjnych, w związku z czym, w chwili obecnej zależy mi oraz Skarbnikowi na solidnym, dobrze przygotowanym budżecie, między innymi dlatego, że w trybie natychmiastowym musimy podpisać porozumienie ze Starostą Powiatu Wrocławskiego w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków w zakresie budowy chodnika w ramach programu „Bezpieczna droga” w systemie zaprojektuj-wybuduj”. Kwota zobowiązania Gminy to 600.000.00 zł przy całkowitych kosztach 1.151.000,00 zł. Każdy dzień zwłoki grozi niewykonaniem zadania.

Nie ma w jednostkach samorządowych sytuacji, gdzie informacja Wójta Gminy na Sesji RG, umieszczana jest na końcu listy zawierającej punkty obrad. Ważne informacje, dotyczące gminy powinny być udzielane na początku, aby trafiły do wszystkich Radnych i Sołtysów, a także zainteresowanych Mieszkańców. Padały już zarzuty, że Wójt nie informował Radnych o Ważnych kwestiach, podczas, gdy były one udzielane na końcu sesji.

Czy jest to przykład chęci współpracy ze strony części Radnych?

Warto zadać pytanie, kto jest winien tej sytuacji, Wójt czy Rada. Niech każdy odpowie sobie na to pytanie.

Uważam, że działania Wójta są prawidłowe i bardzo potrzebne. Aby budżet był prawidłowy i w pełni zrealizowany, niezbędne jest sprzężenie szeregu wielu czynników. Czy nie należałoby zaufać kompetencji pracowników Urzędu Gminy w sprawach tworzenia i wykonania budżetu? Gwarantowałoby  to elastyczność i zwiększało możliwości inwestycyjne Gminy.

Wójt nie jest Wójtem Radnych, a Wójtem całej Gminy i wszystkich Mieszkańców.

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_rio_12.12.2016.pdf351.44 KB