Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w zakresie linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na œśrodowisko.

Szczegółowe informacje

26.05.2014 00:00czytaj więcej

W pištek 16 maja 2014 r. we wrocławskiej Hali Stulecia odbyło się uroczyste podsumowanie akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, podczas której szczególne podziękowania za wsparcie skierowano do Jana Żukowskiego – Wójta Gminy Żórawina, który z ršk Marszałka Województwa Dolnoœlšskiego Cezarego Przybylskiego oraz redaktor TVP Wrocław Grażyny Orłowskiej-Sondej otrzymał symboliczny dyplom.

21.05.2014 00:00czytaj więcej

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Zastępca Wójta Gminy Żórawina Pan Tomasz Gracz wraz ze Skarbnikiem Panem Krzysztofem Bagińskim, reprezentując gminę Żórawina podpisali umowę z wykonawcą na budowę hali sportowej w Żórawinie. W imieniu wykonawcy Firmy MIRS sp. z o.o. ze Spalic umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Swornowski. Koszt budowy obiektu to blisko 4,1 mln zł.

20.05.2014 00:00czytaj więcej

W ramach projektu „Wrocławskie Centrum Kompetencji Kluczowych”, realizowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych. Kursy kończš się certyfikatem TELC lub ECDL.

Do udziału w projekcie mogš przystšpić osoby w wieku 18-64 lat zamieszkałe na terenie miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego (meldunek nie jest wymagany), które spełniajš 1 z poniższych warunków:

• ukończyły 50 rok życia,

• majš max wykształcenie œrednie,

• sš długotrwale bezrobotni, z wykształceniem wyższym, do 30 roku życia,

Rekrutujemy osoby z obszarów miejskich i wiejskich (szkolenia prowadzone będš na obszarach zamieszkania osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach), które chcš bezpłatnie podnieœć swoje kwalifikacje i umiejętnoœci poprzez doskonalenie znajomoœci lub poznanie od podstaw obsługi komputera i/lub najbardziej pożšdanych na rynku pracy języków obcych.

Rekrutacja: 77 333 11 60, projekt@wibe.wroc.pl, www.wibe.wroc.pl

16.05.2014 00:00czytaj więcej

W ramach projektu „Wrocławskie Centrum Kompetencji Kluczowych”, realizowanego ze œśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych. Kursy kończą się certyfikatem TELC lub ECDL.
Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby w wieku 18-64 lat zamieszkałe na terenie miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego (meldunek nie jest wymagany), które spełniają 1 z poniższych warunków:
• ukończyły 50 rok życia,
• mają max wykształcenie śœrednie,
• są długotrwale bezrobotni, z wykształceniem wyższym, do 30 roku życia,

Rekrutujemy osoby z obszarów miejskich i wiejskich (szkolenia prowadzone będą na obszarach zamieszkania osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach), które chcą bezpłatnie podnieśœć swoje kwalifikacje i umiejętnoœci poprzez doskonalenie znajomoœci lub poznanie od podstaw obsługi komputera i/lub najbardziej pożądanych na rynku pracy języków obcych.

Rekrutacja: 71 333 11 60, projekt@wibe.wroc.pl, www.wibe.wroc.pl

16.05.2014 00:00czytaj więcej

W zorganizowanym przez Gazetę Wrocławskš plebiscycie na „Najlepszego Wójta na Dolnym Œlšsku” udział wzięło 73 wójtów. Głosować można było od 18 marca do 8 kwietnia na portalu GazetaWroclawska.pl. Zwycięzcš plebiscytu został Jan Marian Grzegorczyn z Miękini. Jan Zukowski wójt gminy Żórawina zajšł zaszczytne 6 miejsce. Dyplomy zwycięzcom plebiscytu wręczył redaktor naczelny „Gazety wrocławskiej” Arkadiusz Franas.

06.05.2014 00:00czytaj więcej

W zorganizowanym przez Gazetę Wrocławską plebiscycie na „Najlepszego Wójta na Dolnym ŒŚląsku” udział wzięło 73 wójtów. Głosować można było od 18 marca do 8 kwietnia na portalu GazetaWroclawska.pl. Zwycięzcą plebiscytu został Jan Marian Grzegorczyn z Miękini. Jan Żukowski Wójt Gminy Żórawina zajął zaszczytne 6 miejsce. Dyplomy zwycięzcom plebiscytu wręczył redaktor naczelny „Gazety wrocławskiej” Arkadiusz Franas.
Pamiątkowy dyplom w imieniu Wójta Jana Żukowskiego odebrał zastępca wójta Tomasz Gracz.
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wsparcie i oddane głosy.
Mateusz Królewicz

06.05.2014 00:00czytaj więcej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (ZIT) to narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020.

Za pomocą ZIT realizowane będą strategie terytorialne dotyczace zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.

Przy pomocy mechanizmu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jednostki samorządu terytorialnego będą mogły w partnerstwie realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane ze śœrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu wdrożenia realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław oraz czternaœcie sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego tworzące Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) przystąpiło w dniu 9 lipca 2013 r. do Porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Partnerstwo zawarły: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gminą Sobótka, Miasto Oleœnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleœnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki ŒŚląskie.

Strona internetowa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

05.05.2014 00:00czytaj więcej

W dniach 6 i 7 maja Fundacja Ronalda McDonalda będzie po raz drugi prowadzić w Żórawinie badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku
od 9 miesięcy do 6 lat.

Badania sš bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.

Zapraszamy.
Opis procedur medycznych

17.04.2014 00:00czytaj więcej

Komunikat Agencji Nieruchomoœci Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własnośœci Rolnej Skarbu Państwa.

Komunikat

17.03.2014 00:00czytaj więcej

Strony