Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Aktualizacja informacji w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2015 roku:


Na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina dodany został załšcznik pod nazwš Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej i wzór zgłoszenia.pdf.

13.02.2015 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2015-2020.

W zwišzku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarzšdowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalnoœci pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 27 lutego 2015 roku.

Informacje szczegółowe, projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajdujš się na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina.

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina.

09.02.2015 00:00czytaj więcej

Informujemy, że kursy przewoŸnika PKS Oława zostały rozciągnięte na dodatkowe przystanki autobusowe do Mnichowic oraz Wojkowic I.

Dotyczy kursów:
1. na trasie Oława g. 05:50 - Wrocław g. 07:03 (kurs 1465), dodatkowe przystanki: Mnichowice-Lipowa g. 06:42, Wojkowice I g. 06:44
oraz
2. na trasie Wrocław g. 16:50 - Strzelin g. 18:03 (kurs 1038), dodatkowe przystanki: Wojkowice I g. 17:10, Mnichowice-Lipowa g. 17:12

Dodatkowe przystanki w w/w kursach będą obsługiwane do końca 2015r.

09.02.2015 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:

- w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależnoœci od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

23.01.2015 00:00czytaj więcej

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2015r. uruchomiony zostanie nowy portal Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żórawina.
Wszystkie nowe informacje będą publikowane wyłącznie na nowym portalu.

Adres nowego portalu to http://zorawina.bip.gov.pl

Stary portal, dostępny aktualnie pod adresem http://www.bip.zorawina.pl zostanie zachowany i udostępniony jako wersja archiwalna i nie będzie podlegać już aktualizacji treœści.

Zapraszamy do korzystania z nowego portalu.

31.12.2014 00:00czytaj więcej

Niechaj Œwięta Bożego Narodzenia

będš dla Państwa pełne radoœci, szczęœcia,

życzliwoœci i wzajemnego zrozumienia,

a Nowy Rok niechaj będzie dla Was wspanialszy od poprzedniego.

Z najlepszymi życzeniami

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

24.12.2014 00:00czytaj więcej

Informujemy, że obowišzujšcš na rok 2015 uchwałš w sprawie podatku od nieruchomoœci na terenie gminy Żórawina pozostaje zeszłoroczna uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXI/243/13 z dnia 25 paŸdziernika 2013 roku.

11.12.2014 00:00czytaj więcej

Informujemy, że w roku 2015 na podatek od œśrodków transportu na terenie Gminy Żórawina obowiązywać będzie zeszłoroczna Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXXI/244/13 z dnia 25 października 2013 roku.

11.12.2014 00:00czytaj więcej

Informujemy, ýe zgodnie z komunikatem Prezesa Gůównego Urzćdu Statystycznego z dnia 20 paędziernika 2014 roku w sprawie úredniej ceny sprzedaýy drewna, obliczonej wedůug úredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleúnictwa za pierwsze trzy kwartaůy 2014 roku wynosiůa 188,85 zů/mł.

Podatek leúny stanowi równowartoúă pienićýnŕ 0,220 mł drewna, w zwiŕzku z czym stawka podatku leúnego na rok 2015 wynosi 41,55 zů/ha.

11.12.2014 00:00czytaj więcej

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 paźŸdziernika 2014 roku w sprawie śœredniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według œśredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśœnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła 188,85 zł/m3.
Podatek leœny stanowi równowartoœć pieniężną 0,220 m3 drewna, w związku z czym stawka podatku leśœnego na rok 2015 wynosi 41,55 zł/ha.

11.12.2014 00:00czytaj więcej

Strony