Jesteś tutaj

GMINNA REFUNDACJA ZA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XLIX/344/18 z dnia 14.11.2018 roku

w sprawie przyjęcia zasad refundacji za wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Żórawina.

Od 26.11.2018 r. w Urzędzie Gminy Żórawina (sekreteriat) jest możliwość składania wniosków o refundację za dokonaną wymianę źródła ciepła. Składanie wniosków odbywa się na przygotowanym formularzu, na podstawie Regulaminu. Należy dołączyć załączniki potwierdzające dokonaną wymianę.

Rozpatrywane będą wnioski od osób, które:

1. do 30.06.2018 r. złożyły ankietę chęci uczestnictwa w "Programie Ograniczania NiIskiej Emisji", który został zawieszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,

2. złożą komplet wymaganych dokumentów potwierdzających dokonaną wymianę źródła ciepła i utylizację starego kotła, (rozpatrywane będą tylko wymiany zakończone a nie te, które są w trakcie lub planowane do realizacji),

3. złożą wraz z wnioskiem podpisaną umowę o refundację,

Przy wypłatach refundacyjnych brana będzie pod uwagę kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z uwzględnieniem limitu środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy.

WAŻNE: przy składaniu wniosku prosimy poinformować osobę przyjmującą dokumentację, że sprawa dotyczy "wniosku o refundację za wymianę źródeł ciepła" i poprosić o wpisanie godziny przyjęcia wniosku przez sekretariat. W przypadku braku zapisanej godziny przyjęcia wniosku, brana będzie pod uwagę godzina wprowadzenia dokumentacji do urzędowego, elektronicznego systemu obiegu dokumentów.


WIADOMOŚĆ ARCHIWALNA

Informuje się, że w miesiącu czerwcu 2018 r. WFOŚiGW we Wrocławiu zawiesił Program Ograniczania Niskiej Emisji ze względu na planowany do wdrożenia ogólnokrajowy program wymiany źródeł ciepła po nazwą "CZYSTE POWIETRZE".

Wszelkie informacje w zakresie programu "Czyste Powietrze" na stronie: http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/informacja-o-programie-ministerialnym-czyste-powietrze-0 oraz na strona Ministerstwa Środowiska.


INFORMACJA ARCHIWALNA:

Gmina Żórawina przystępuje do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska skierowanego na działania poprawiające jakość powietrza w naszej gminie i redukujące niską emisję.  

Mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do:

1.       Wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła takie jak: 

  • kotły gazowe
  • kotły na lekki olej opałowy
  • piece zasilane prądem elektrycznym
  • kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5klasy (wg PN-EN 303-5:2012).

Dofinansowanie w przypadku domu jednorodzinnego wynieść może do 5000 zł, mieszkania do 3500 zł, natomiast członkowie wspólnoty mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 2000 zł. Maksymalnie 25% wartości inwestycji. Ponadto 25% stanowić będzie pożyczkę (oprocentowanie w wysokości 2,75% w skali roku). 

Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do zgłaszania się do Urzędu Gminy w celu wypełnienia ankiety, która pozwoli oszacować zapotrzebowanie na środki w gminie.  Ankiety do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Żórawina są również do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.niskaemisja.pl .

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Żórawina.

 

Odziedź stronę: www.niskaemisja.pl .  Dodatkowe informacje pod adresem email: pone@atsys.pl