Jesteś tutaj

GMINNA REFUNDACJA ZA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

INFORMACJA Z DNIA 14.12.2018 ROKU O BRAKU MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Urząd Gminy Żórawina informuje, że na terenie Gminy Żórawina nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych ze względu na brak takiej sieci.Niniejsza informacja opublikowana została w związku ze staraniem się przez mieszkańców o dotację w ramach programu "Czyste Powietrze" WFOŚiGW we Wrocławiu.


Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XLIX/344/18 z dnia 14.11.2018 roku

w sprawie przyjęcia zasad refundacji za wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Żórawina.

Od 26.11.2018 r. w Urzędzie Gminy Żórawina (sekreteriat) jest możliwość składania wniosków o refundację za dokonaną wymianę źródła ciepła. Składanie wniosków odbywa się na przygotowanym formularzu, na podstawie Regulaminu. Należy dołączyć załączniki potwierdzające dokonaną wymianę.

Rozpatrywane będą wnioski od osób, które:

1. do 30.06.2018 r. złożyły ankietę chęci uczestnictwa w "Programie Ograniczania NiIskiej Emisji", który został zawieszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,

2. złożą komplet wymaganych dokumentów potwierdzających dokonaną wymianę źródła ciepła i utylizację starego kotła, (rozpatrywane będą tylko wymiany zakończone a nie te, które są w trakcie lub planowane do realizacji),

3. złożą wraz z wnioskiem podpisaną umowę o refundację,

Przy wypłatach refundacyjnych brana będzie pod uwagę kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z uwzględnieniem limitu środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy.

WAŻNE: przy składaniu wniosku prosimy poinformować osobę przyjmującą dokumentację, że sprawa dotyczy "wniosku o refundację za wymianę źródeł ciepła" i poprosić o wpisanie godziny przyjęcia wniosku przez sekretariat. W przypadku braku zapisanej godziny przyjęcia wniosku, brana będzie pod uwagę godzina wprowadzenia dokumentacji do urzędowego, elektronicznego systemu obiegu dokumentów.


WIADOMOŚĆ ARCHIWALNA

Informuje się, że w miesiącu czerwcu 2018 r. WFOŚiGW we Wrocławiu zawiesił Program Ograniczania Niskiej Emisji ze względu na planowany do wdrożenia ogólnokrajowy program wymiany źródeł ciepła po nazwą "CZYSTE POWIETRZE".

Wszelkie informacje w zakresie programu "Czyste Powietrze" na stronie: http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/informacja-o-programie-ministerialnym-czyste-powietrze-0 oraz na strona Ministerstwa Środowiska.


INFORMACJA ARCHIWALNA:

Gmina Żórawina przystępuje do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska skierowanego na działania poprawiające jakość powietrza w naszej gminie i redukujące niską emisję.  

Mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do:

1.       Wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła takie jak: 

  • kotły gazowe
  • kotły na lekki olej opałowy
  • piece zasilane prądem elektrycznym
  • kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5klasy (wg PN-EN 303-5:2012).

Dofinansowanie w przypadku domu jednorodzinnego wynieść może do 5000 zł, mieszkania do 3500 zł, natomiast członkowie wspólnoty mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 2000 zł. Maksymalnie 25% wartości inwestycji. Ponadto 25% stanowić będzie pożyczkę (oprocentowanie w wysokości 2,75% w skali roku). 

Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do zgłaszania się do Urzędu Gminy w celu wypełnienia ankiety, która pozwoli oszacować zapotrzebowanie na środki w gminie.  Ankiety do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Żórawina są również do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.niskaemisja.pl .

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Żórawina.

 

Odziedź stronę: www.niskaemisja.pl .  Dodatkowe informacje pod adresem email: pone@atsys.pl