Jesteś tutaj

GMINNA DOTACJA DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

UCHWAŁA NR VIII/63/19 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad dotacji celowej z budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Żórawina.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie po zakończeniu inwestycji polegającej na wymianie dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze od 4 lipca 2019 roku składają w Urzędzie Gminy w Żórawinie wniosek. Wnioski o dotację będą przyjmowane w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku.

Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu -decyduje data złożenia kompletnego wniosku. Wnioski, które w danym roku budżetowym nie zakwalifikowały się do dotacji, w związku z wyczerpaniem środków finansowych, będą oczekiwały według kolejności wpływu, na zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel lub zostaną rozliczone w nowym roku budżetowym pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w uchwale budżetowej na rok następny. W przypadku niekompletnego wniosku lub konieczności dokonania wyjaśnień, wnioskodawca winien w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, uzupełnić wniosek lub złożyć stosowne wyjaśnienia.
W przypadku nieuzupełnienia lub braku wyjaśnień, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie wymiany dotychczasowego urządzenia grzewczego na ekologiczne, w kwocie do 5000 zł i do 50% wartości na jedno urządzenie w budynku jednorodzinnym i dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. W przypadku wspólnej kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, limit kosztów określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych – jako iloczyn tej liczby i kwoty 5000 złotych.  Dotację mogą uzyskać: - osoby fizyczne (właściciele, współwłaściciele bądź najemcy mieszkalnych lokali komunalnych), - wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni. 2. Dotacja przysługuje tylko raz dla danego lokalu lub domu jednorodzinnego bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela. 3. W przypadku współwłasności do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu – wnioskodawcy. Dofinansowanie jest udzielane osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny, kotłownię (w przypadku wspólnej kotłowni w budynkach wielorodzinnych). Dotacja dotyczy urządzeń zakupionych po dniu 1 stycznia 2017 r., przy czym za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, lub rachunku zawierającego dane nieruchomości uposażanej.

Poniżej znajduje sie regulamin i wzór wniosku.


WIADOMOŚĆ ARCHIWALNA

Informuje się, że w miesiącu czerwcu 2018 r. WFOŚiGW we Wrocławiu zawiesił Program Ograniczania Niskiej Emisji ze względu na planowany do wdrożenia ogólnokrajowy program wymiany źródeł ciepła po nazwą "CZYSTE POWIETRZE".

Wszelkie informacje w zakresie programu "Czyste Powietrze" na stronie: http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/informacja-o-programie-ministerialnym-czyste-powietrze-0 oraz na strona Ministerstwa Środowiska.