Jesteś tutaj

Poszukiwany pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

Nazwa i adres jednostki :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie Al. Niepodległości 15  

Nazwa stanowiska: pracownik socjalny 1 etat

 

Wymagania:

 1. niezbędne

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków, który jest zgodny z wymogami prawnymi zawartymi w ustawie o pomocy społecznej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego 

 1. posiada dyplom posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie;

4. w dniu 1 maja 2004 rozpoczęła lub kontynuowała studia magisterskie lub licencjackie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia  o specjalności praca socjalna i przed dniem 31 października 2007 r. ukończyła studia wyższe

5. przed dniem 1 maja 2004 ukończyła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

2) dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. wysokie poczucie odpowiedzialności,
 3. obsługa komputera,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. gotowość podnoszenia kwalifikacji,
 6. odporność na sytuacje stresowe,
 7. komunikatywność,
 8. ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 9. znajomość reguł prawnych w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakres czynności na wykonywanym stanowisku:

 1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 3. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
  W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 5. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 6. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 7. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 8. Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 9. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
 10. Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 11. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
 12. Ewidencjonowanie dokumentacji klientów MOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost.
 13. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.
 14. Kontrolowanie jakości i terminowości realizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
 15. Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.
 16. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca biurowa w miejscu i siedzibie Ośrodka oraz w środowisku zamieszkania klienta Ośrodka,
 2. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata:  grudzień 2018

Kontakt: Dorota Rokicka nr tel. 71 31 -65 -103 w 22; 608 68 93 20.