Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Nasz Gmina przystšpiła do realizowanego przez markę Nivea konkursu pn. „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA”.

Już od 6 czerwca na stronie www.NIVEA.pl odnaleŸć można gminy, które zgłosiły swój udziału w konkursie. Nagrodš ma być 1 ze 100 placów zabaw zamontowany przez firmę Nivea w miejscu wskazanym przez Gminę, będšcš uczestnikiem konkursu.

11.07.2011 00:00czytaj więcej

Druhny i Druhowie!

Z okazji Œwięta Strażaków, w dniu œw. Floriana życzę Wam wszystkiego najlepszego oraz wiele wytrwałoœci i spełnienia w służbie dla dobra naszej małej ojczyzny- Gminy Żórawina.Prezes Zarzšdu Oddziału Gminnego

Zwišzku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żórawinie


Jan Żukowski

04.05.2011 00:00czytaj więcej

Druhny i Druhowie!

Z okazji Œwięta Strażaków, w dniu œw. Floriana życzę Wam wszystkiego najlepszego oraz wiele wytrwałoœci i spełnienia w służbie dla dobra naszej małej ojczyzny- Gminy Żórawina.


Prezes Zarzšdu Oddziału Gminnego

Zwišzku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żórawinie


Jan Żukowski

04.05.2011 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina informuje, że w dniu 10 kwietnia 2011r. o godzinie 8:41 na terenie Gminy Żórawina zostanie przeprowadzony trening uruchomiania systemu ostrzegania i alarmowania ludnoœci przy pomocy syren alarmowych.

Podczas treningu ćwiczone będzie ogłaszanie „alarmu powietrznego” – cišgły modulowany dŸwięk syren w okresie 1 minuty.

08.04.2011 00:00czytaj więcej

Gmina Żórawina przypomina o rejestracji właśœcicieli nieruchomośœci zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomośœci.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, w 2011 r. przewiduje się usuwanie azbestu z ok. 4000 m2 powierzchni dachowych.

W pierwszej kolejnoœści dotyczyć to będzie budynków mieszkalnych i użytecznośœci publicznej. Przewidujemy pomoc w wysokoœci 50% kosztów ( tj. odbiór przygotowanego azbestu, transport i utylizacja).

Ponadto prowadzimy rejestrację właœcicieli nieruchomoœci, którzy chcą wziąć udział w programie w latach 2012-2014 dla zabezpieczenia na ten cel œśrodków własnych, a także krajowych i unijnych.

10.03.2011 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,
...

10.02.2011 00:00czytaj więcej

Z okazji Œwišt Bożego Narodzenia życzymy Państwu

Powodzenia wszelkiego, sukcesów i daru w postaci cech niezłomnego charakteru.

Uœmiechu, przyjaciół, pogody ducha. Słońca œwiecšcego w dni ciemne i pochmurne!

Dróg dobrych i œcieżyn życia, losu szczęœliwego. Zdrowia wybornego!

Dobrego ducha wiary i myœli w Nowym Roku 2011

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

Rada Gminy Żórawina

i pracownicy Urzędu Gminy

24.12.2010 00:00czytaj więcej

W dniu 20 grudnia 2010 r. ok. godziny 13:00 na osiedlu „Gencz” w Komorowicach zostały znalezione dwa owczarki niemieckie (pies i suka). Wiek ok. 4-5 lat, długa sierœć.

Właœciciel proszony o pilny kontakt tel. 71 3814128 lub 519185191.

21.12.2010 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r. do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkań w 2011 r.,który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Treœć ogłoszenia wraz z załšcznikami znajduje się na Biuletunie Informacji Poblicznej Gminy Żórawina w zakładce Prawo Lokalne --> Komunikaty.

07.12.2010 00:00czytaj więcej

Oficjalne wyniki wyborów oraz ich wizualizacja zamieszczone sš na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej.

21.11.2010 00:00czytaj więcej

Strony